Neverbálna komunikácia

22. června 2010 v 20:33 | Lelka:) |  Komunikácia
Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú neslovné (neverbálne). Jedná sa o mimiku a gestá. Na rozdiel od reči prebieha na inej báze. Podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si subjekt (osoba) myslí. Je závislá na mieste žitia jedinca a väčšina prejavov je kultúrne podmienená. V procese komunikácie sa neverbálnej komunikácií nemôžeme vyhnúť, môžeme ju len potlačiť. Neverbálne prejavy sa delia do skupín: - mimika - výrazy tváre - haptika - dotyky - proxemika - vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi - posturológia - držanie rúk, postoj tela - gestika - štandardné pohyby, napr. kývanie hlavy - kinezika - oznamovanie informácií pohybom - očný kontakt - chronemika - časové hľadisko komunikácie - paralingvistika - fonetické zvuky, ktoré sa vyskytujú v akustickej reči - grafológia - skúmanie rukopisu - olfaktorika - čuchové vnemy
NK (mimoslovná komunikácia, niekedy tiež reč tela) bola po prvý raz skúmaná na začiatku 60-tych rokov. Je dôležitým prvkom komunikačného procesu. Veľa ľudí spája NK s procesom verbálnej komunikácie (VK), ale takisto doprevádza aj písomnú komunikáciu. Mali by sme sa pri rozhovore sústrediť aj na neverbálne signály a naučiť sa vnímať aj malé detaily. Takýto spôsob vnímania partnera nám môže pomôcť pri odhaľovaní osobnosti. Ľahšie zistime, či človek oproti nám niečo predstiera alebo dokonca klame. Vo verb. kom. procese by mala byt VK a NK v súlade. Ak si protirečia, nev. správa vyjadruje pocity pravdivejšie ako verb. prvky. Muži i ženy dokážu podvedome v zlomku sekundy čítať myšlienky druhej osoby: z výrazu tváre, z giest, správania sa. Týmto spôsobom sa dozvieme totiž oveľa viac ako prostredníctvom slov. Slová totiž väčšinou nič neznamenajú. Naopak, neraz zaznejú len preto, aby kohosi uviedli do omylu. Oveľa ťažšie je zamaskovať naše skutočné city a myšlienky, kontrolujúc reakcie vlastného tela. Citlivý pozorovateľ (žena ním nepochybne je) dôkáže odhaliť najmenšie prejavy falošnosti. Mnohí muži si neraz sťažujú, že žena im "vidí až do žalúdka", nedokážu pred ňou nič skryť a chtiac-nechtiac sa prezradia. Prvé prejavy ovládnutia schopnosti "čítať myšlienky" prejavuje človek vo veku približne 4 rokov. V tom veku už dieťa dokáže pochopiť metaforu, neskôr sa jeho možnosti (schopnosti) nepredstaviteľne rozvíjajú. Psychológovia napočítali vyše milióna kódov a znakov odovzdávaných telom, pričom slov používame nanajvýš pár tisíc. Ale žmurknutie okom či prst zdvihnutý nahor môže v každej kultúre znamenať čosi iné. Vo všetkých kultúrach však nervozitu, zaskočenie a nespokojnosť vyjadruje rovnaké stiahnutie svalstva tváre, rovnaké grimasy. Počas 30 min. rozhovoru vyšleme svojmu okoliu asi 400 tisíc signálov - mimikou, gestikuláciou, intonáciou hlasu a rečou tela. Napríklad - americkí prezidenti sa práve toto učia - pomocou týchto signálov ovplyvňovať svojich voličov. Človek musí vedieť zapôsobiť na druhých a pritom rýchlo čítať ich reč tela a mimiky. Ak pôsobíme pozitívne, tí druhí sa uvoľnia, usmejú, majú pokojne položené (nie zopäté) ruky, neprekladajú si nohy, uvoľnia si svaly tváre, naklonia sa k nám. Kvôli získaniu dobrého dojmu vstupujte do miestnosti sebavedome, s vystretými ramenami. Pozrite sa tomu, kto je v miestnosti, priamo do očí a usmejte sa. Nevnucujte sa však komplimentmi. Halo efekt - prvý dojem si utvoríme za 2-4 min., trvá však veľmi dlho - týždne, mesiace, ak dostaneme opačné info - nezmeníme názor, ale prispôsobíme novú info - prvý názor ovplyvňujú aj skúsenosti Nikde nie je NK tak dôležitá ako pri vstupnom pohovore do zamestnania - jednak pri písomných materiáloch, aj pri samotnom pohovore - môže sa stať, že NK určuje, či uchádzač dostane zamestnanie (obal predáva - príklad z obchodu). NK - niečo sa dá ovplyvniť. Reč tela - čím viac zamestnávam myseľ, tým menej kontrolujem telo. - ak telo nekorešponduje s verb. kom. - dotyčný klame - ak nehovorí telo nič - tiež klame - keď sa snažíme nehýbať, sme menej čitateľní - musí byt súlad NK a VK, vtedy sa vysiela presvedčivý signál - ináč je prioritou to, čo vidím -> Reč tela je esperanto bez slov. -> Ak máte zlú náladu, zmeňte držanie tela a zmenia sa aj Vaše pocity. Reč tela za nás hovorí, aj keď mlčíme. Výrazom tváre, mimikou, gestikuláciou aj celkovým držaním tela vyjadrujeme vnútorný postoj, myšlienky i citové rozpoloženie. Prostredie - väčšina poslucháčov si všimne prostredie, ktoré Vás obklopuje - javisko, osvetlenie, pozadie. Na rozhovor treba zvoliť vhodnú miestnosť a takisto treba aj hostí vhodne usadiť (svetlo zvonku a pod.). Hluk zvonku takisto vplýva. Tieto vonkajšie faktory treba zvoliť tak, aby boli prínosom ku kom. procesu, nepôsobili rušivo. -> Na stretnutie vyberte miestnosť, ktorá nabáda do debaty. Príliš malé priestory zakrátko pôsobia klaustrofóbne a naopak - priveľká a rozľahlá miestnosť navodzuje formálnu atmosféru, ktorá brzdí diskusiu. Hlučné prostredie zasa sústavne ruší. Priestor - každý človek "vlastní" istý priestor (izba doma, na internáte, stôl v kancelárii) a cíti sa zle, nepohodlne, ak niekto iný poruší jeho územie. Ak počas rozhovoru ostane pracovník za svojím stolom, vysiela signál, že mu patri väčšina priestoru v kancelárii. Tým presadzuje svoju autoritu a zväčšuje konkurencieschopnosť. V rozhovore, kde pracovník si neželá autoritatívnu a nadradenú pozíciu, presunú sa do inej časti kancelárie, ktorá je viac neutrálna - konferenčný kútik a pod. -> Rozsah priestoru, ktorý má daný človek v organizácii, závisí zväčša od jeho postavenia. Ľudia s vyšším postavením majú obvykle väčší priestor a aj luxusnejší. -> Kam sa posadiť? Keď prídete na stretnutie, kde nie je zasadací poriadok, môžete využiť možnosť sadnúť si kam "potrebujete": 1. ak sa potrebujete presadiť, sadnite si tak, aby ste mali dobrý očný kontakt s tými, čo rozhodujú (nie vždy medzi nimi musí byť aj predseda) 2.ak sa chystáte rečniť, príďte skôr a vyberte si najvýhodnejšie miesto (dlhý stôl- dlhšia strana v strede, oválny - na jednom z užších koncov) 3. ak Vás čaká konfrontácia s protivníkom, sadnite si hneď vedľa osoby, ktorá sa Vás chystá "zotriet". Zboku sa totiž útočí oveľa ťažšie. V žiadnom prípade si nesadnite oproti dotyčnému. 4. ak sa chcete držať v ústraní, sadnite si tam, kde na Vás "nevidieť" Vzdialenosti - vzdialenosť, ktorú udržujete pri rozhovore, závisí od vzťahu, ktorý medzi dotyčnými funguje. K výrazným črtám ľudskej psychiky patrí existencia istých osobných zón a existencia a vnímanie osobného priestoru. V odlišných kultúrach sú tieto vzdialenosti rôzne. Ich nedodržanie môže vyvolať pocit ohrozenia, ba až akt nepriateľstva. Odborníci sa zhodujú, že v západnej kultúre sa uplatňujú 4 takéto zóny. -> Ak sa čaká napr. vo foyer pred kinom - ľudia stoja v istých vzdialenostiach podľa svojej 'známosti'. Keby sme si všímali, ako sa zapĺňajú miesta v reštaurácii, zistíme, že najskôr sa obsadia rohy, zadná časť (záleží od krajiny). -> Verejná zóna - to je vzdialenosť väčšia ako 3 metre od tela. Odstup vzniká úplne normálne, napr. pri prednáškach. Preto rečníci zvyknú používať prenosné mikrofóny - snažia sa tak zmeniť vzdialenosť medzi prednášajúcim a poslucháčmi. Môžu tak zmenšovať vzdialenosť, ktorá už nepôsobí nepriateľsky, formálne a konfrontačne. Ak si však udržujete zbytočne veľkú vzdialenosť, môžete vyvolať dojem akéhosi odstupu či nepriateľstva. -> Spoločenská zóna - tvorí ju 120 až 360 cm od tela. Môže isť o voľný priestor, prípadne kus nábytku, ktorý Vás delí od toho druhého. Táto vzdialenosť vyjadruje poloformálny charakter stretnutia, odlišné postavenie zúčastnených (napr. pri rozhovore medzi vedúcim a novým zamestnancom). -> Osobná zóna - široká 75 až 120 cm - vhodná na rozhovor, atmosféra je však formálnejšia. Ak vniknete do nej príliš rýchlo, bez pozvania, budete pôsobiť dojmom votrelca. - úzka - 45 až 74 cm - takto blízko si k telu pripúšťame blízkych priateľov, partnerov. Táto vzdialenosť je vhodná aj pri priateľských stretnutiach na spoločenských akciách. -> Intímna zóna - 15 až 45 cm od tela. Dovoľujeme do nej vstúpiť iba obmedzenému okruhu ľudí. Narušenie tejto zóny, ak nejde o blízkeho priateľa, partnera alebo člena rodiny, môže byť vnímané ako výrazne nepriateľský akt. -> Narušenie mysleného teritória môže pôsobiť až provokatívne. Preto by ani nábytok v kancelárii nemal byť rozmiestnený náhodne, ale tak, aby umožňoval určitú stratégiu pri prijímaní obchodných partnerov alebo iných návštev. Želateľnú atmosféru docielime len vtedy, ak spojíme stratégiu s bontónom. -> Pri pohľade zblízka pozeráme na človeka po plecia (tvár), pri väčšej vzdialenosti po pás. Postoj - pravdepodobne najzreteľnejšia vec, čo si ľudia na Vás všimnú. Aj poslucháči, ktorí nesedia príliš blízko na to, aby videli Vašu mimiku či smer pohľadu, môžu vidieť Vaše telo. Človek sám seba nevidí, preto treba trénovať: buď pri zrkadle alebo poprosiť iných alebo video. Dôležitú úlohu má aj prenášanie váhy - ak chceme niečo zdôrazniť. Poslucháči si takisto všimnú Vašu chôdzu na miesto. Treba prísť sebaisto, nie nesmelo. Prechádzanie sa počas rozprávania - záleží od typu. -> Postoj informuje o množstve vecí, ako postavenie človeka, istota, záujem a otvorenosť. Vyššie postavení ľudia často stoja vzpriamení, držia svoju hlavu hore. Pri sedení majú uvoľnenejšiu polohu ako nižšie postavení ľudia - tí sedia strnulo, vzpriamene (na ústnych skúškach). -> Pri konverzácii, ak nás zaujíma, sa nakloníme dopredu, nedostatok záujmu - zosunieme sa, ovalíme. -> Ak debatuje skupina ľudí- ich postoj hovorí, či sú ochotní medzi seba niekoho akceptovať - ak stoja všetci priamo do kruhu - nie, ak je niekto vytočený von, sú ochotní prijať ďalšieho. -> Napríklad - niekto zaujímavo rozpráva, ale telo je natočené na odchod - nesúlad VK a NK. - ak zistíme počas reči negatívnu polohu tela, tak ju zmeníme pri zmene myšlienky - nohy / ruky krížom - vysvetľuje sa ako odmietnutie - nohy prekrížené v členkoch alebo členok na koleno - človek pôsobí žoviálne, sebavedome - otvorené ruky (ramená) znamenajú otvorenosť, prístupnosť - klepanie signalizuje nervozitu - reakcia na nevhodnú otázku: odtiahne sa, ruka k uchu, prst cez ústa - ak rozmýšľa, zvažuje, pritiahne sa Vzhľad - pri písomnom styku - je základný pre vytvorenie prvého dojmu. Pri VK informácie dostávame z: - oblečenia - účesu - upravenosti (čistoty oblečenia i človeka) - šperkov - kozmetiky (parfum, make-up) - výšky postavy - tvaru postavy -> Ak niektorý z týchto prvkov je mimo rozsahu, ktorý sa považuje za bežný/štandardný/normálny v danej situácii, môže byt komunikačný proces ovplyvnený negatívne. Považuje sa to za šum a zhoršuje to kvalitu kom. procesu. Fyzický vzhľad osoby môže ovplyvniť jej česť, čestnosť, dôveryhodnosť, kompetencie, úsudok alebo postavenie. -> Self-image - prezentácia samého seba, je ďalšia funkcia NK. Sú dva aspekty : 1. kombinácia účesu, kozmetiky, parfumu a oblečenia hovorí veľa, ako ľudia vidia sami seba. 2. ako človek chce, aby ho ostatní videli. -> Zlý imidž pôsobí proti Vám, marí Vaše vlastné zámery. Stoji Vám v ceste pri dokazovaní Vašich skutočných kvalít a schopností. Mnoho mužov aj žien si želá, aby sa pri ich hodnotení brali do úvahy iba dosiahnuté pracovné výsledky a nie nejaké ďalšie, povrchové a povrchné faktory, ako je napr. zovňajšok. lenže práve Vy sám ste základným nástrojom pri vyjadrovaní svojich nápadov. Váš "obal" napovie veľa o tom, ako hodnotíte seba samého a rešpektujete druhých, o Vašom zmysle pre kvalitu, tvorivosť a profesionalitu. Ich poradenstvo má často za následok obrovskú zmenu. Ľudia okolo si uvedomujú, že sa stalo niečo pozitívne. Úspešný imidž nespočíva v tom, či si ľudia všimnú Váš perfektný oblek či kravatu alebo ich uchvátia Vaše hodinky. Podstata je v tom, že ľudia zaregistrujú v prvom rade Vás, a sotva si zapamätajú, čo ste mali oblečené. Získajú dojem, že ste vyzerali profesionálne, atraktívne a úspešne. Aby Váš imidž vyjadroval to najlepšie, čo je vo Vás. -> Váš šatník prezrádza iným mnoho o Vás a podľa neho Vás aj kriticky posudzujú. Vhodné oblečenie Vám pomôže, aby ste sa sebavedomo presadzovali v práci. Nesprávne šaty môžu byt brzdou v kariére. Prirodzene, odev pôsobí len podporne - kto má prázdnu hlavu, tomu k vzostupu nepomôže ani hriešne drahý kašmírový kostým. Napriek tomu by ste nikdy nemali podceňovať pôsobenie oblečenia na druhých. Podľa ankety jedného veľkého nemeckého podniku sa takmer 90 % vedúcich nazdáva, že ich spolupracovník by mohol byť úspešnejší, keby sa lepšie obliekal. -> Kto v profesii niečo dosiahol, okrem iného aj peniaze, má potrebu prezentovať svoj úspech pred okolím. Najrýchlejšie a najefektívnejšie to ide prostredníctvom odevu. Istý módny štýl, prípadne štýl istého návrhára. (Príklad českej právničky v Londýne - výstrednosť, cinkala ako rolničky.) -> Výstrih: aký hlboký je už príliš hlboký? Keď vediete obchodný rozhovor so zákazníkmi: príliš hlboký výstrih pôsobí lacným dojmom, čo zákazník podvedome prenáša na firmu. V obyčajný pracovný deň sa trochu výhľadu dovoľuje. -> Imidž je aj neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie. Logo - Coca cola, McDonald - jednoduchý nápis, zrozumiteľný v každom jazyku, a vo väčšine kultúr a zákazníci ich ľahko identifikujú na ulici, v obchodnom dome či v katalógu firiem. Sila a úspech loga okrem toho napovedá organizácii, čo vlastne znamená a aké je jej miesto na konkurenčnom trhu. -> Okrem loga existuje ešte mnoho iných prejavov imidžu podniku ... info brožúry, reklamy, balenie výrobkov, kancelárie, fabriky a sídlo vedenia, uniformy zamestnancov. Všetko toto dohromady vytvára spoločný imidž. Pričasto sa však plány, nápady a investície do spoločného imidžu redukujú, pokiaľ ide o najdôležitejšie aktíva spoločnosti - ľudí. -> V súčasnom konkurenčnom prostredí, keď spoločnosti ponúkajú kvalitatívne rovnocenné služby alebo výrobky, vedú rovnako presne a detailne účtovníctvo, poskytujú perfektné počítačové služby ako mnoho iných atd., redukuje sa odlišnosť medzi nimi na zamestnancov - iba oni môžu zvýšiť úroveň imidžu a reálnosť zámerov a schopnosti podniku. Gestá - gestá sú okná do nášho myslenia. Niektoré sú vrodené, niektoré získané. Napr. aj ľudia od narodenia slepí sa usmievajú. -> Takisto pridávajú význam správe. Niektoré indikujú hnev (zovretá päsť), niektoré nervozitu (poklepkávanie nohou alebo prstami). Prikývnutie znamená súhlas, 'pokrútenie' hlavou nesúhlas. Prikývnutie signalizuje hovoriacemu túžbu počúvajúceho, aby pokračoval v rozprávaní. -> Je dobre naučiť sa používať pri komunikácii s ľuďmi presvedčivé pozitívne gestá. Vďaka nim môžeme získať sympatie a naše slová vierohodnosť. Gestá ilustrujú a zdôrazňujú vyslovené slová a niekedy ich aj nahrádzajú. Mnohé gestá a mimiku si vôbec neuvedomujeme, a preto ich, najmä ak sú negatívne, ani nevieme potlačiť. -> Gestá, ktoré si neuvedomujeme, nás vyzrádzajú a robia čitateľnými, predovšetkým ak sme v napätí a v strese. - rozrušený človek sa napr. ťahá za ušný lalôčik, trie si ruky alebo si poťahuje odev - pocit neistoty, pochybnosti často vyjadrujeme uhládzaním vlasov (sme si neisti, či je lepšie zaútočiť alebo ustúpiť) - luhári sa napr. prezradia tým, že menej gestikulujú a viac sa dotýkajú sami seba, trú si ruky, ťahajú si nos, trú si oči - lož v spojitosti s nepriateľstvom možno rozoznať podľa agresívnych pohybov nôh, rúk a úst Dotyky prenášajú správy ako povzbudenie, solidaritu, dôveru, nedôveru. Množstvo dotykov a ich prirodzenosť závisí od jednotlivých kultúr. Američania napr. považujú objatie za nechutné a nevhodné. -> Podanie ruky nesymbolizuje len pozdrav, ale aj prenáša pocity solidarity a dôvery. Z podania ruky sa dá takisto veľa usúdiť o človeku (silné - rozhodnosť, sila, slabé - slabosť a nedostatok vitality). K ďalším dotykom patria chytenie pravého lakťa počas podania ruky (solidarita) a poklepanie po chrbte (povzbudenie, dôvera). -> Spôsob, akým si podávate ruku, povie všetko o Vašej sebadôvere, profesionalite a zdvorilosti. -> Správne podanie ruky: priame - vystriete ruku rovno pred seba, nie krížom cez telo alebo preč od tela, pevne - "blana" medzi Vaším palcom a ukazovakom sa dotkne "blany" ruky druhej osoby, potom podávanú ruku raz alebo 2krát mierne stisnite, priateľské - sprevádza ho vždy úsmev a zdvorilý pozdrav "Som rád, že Vás poznávam", "Som rád, že Vás opäť vidím." Výraz tváre - má z ľudského tela najväčšiu schopnosť komunikovať, zahŕňa: - oči - obočie - čelo - ústa - bradu -> Tvár hovorí o našom: - šťastí - smútku - hneve - sklamaní, pocite bezmocnosti - odpore - strachu - prekvapení -> V skutočnosti sa nemusíme ľudí pýtať, či sú šťastní alebo nie, ich tvár to prezrádza. Ak VK a vyraz tváre si odporujú, vnáša sa 'zmätok' do kom. procesu. -> Najkrajšou ozdobou hlavy je úsmev - pomôže, uvoľní atmosféru. - Modus - pesnička Úsmev - vyhrali s ňou Lýru. - Mona Lisa - záhadný úsmev - chodia sa naň do Louvru v Paríži dívať milióny ľudí. - môj príklad z posilňovne - ako pani začala cvičiť s úsmevom. Zrakový kontakt (Kontakt očami) - kým oči hrajú dôležitú úlohu pri prenášaní emócii, kontakt očami má celkom odlišnú úlohu v komunikačnom procese. 'Vytvorenie/Ustanovenie a zotrvanie' kontaktu signalizujú, že osoba chce komunikovať - t.j. komunikačný kanál je otvorený. Môže znamenať takisto túžbu osoby byť zahrnutý do konverzácie. -> Prerušenie kontaktu: - ak hovorí nepravdivú vec - ak mu nevyhovuje téma rozhovoru alebo situácia - ak sa snaží ukončiť komunikáciu - vyjadrenie rozdielnosti postavenia medzi osobami -> Smer pohľadu: - závisí od toho, čo predstavuje, na čo spomína - v pohľade je obrovská informačná potencia - pohľad dohora - vidí obraz (predstava) - pohľad doboku (k uchu) - nakloní hlavu - niečo počuje - pohľad dole - zaoberá sa svojimi pocitmi, niečo sa v ňom deje - kartár ma oči dole, aby rozšírenými zreničkami neprezradil dobré karty Hlas v mnohých prípadoch komunikuje viac ako samotné slová - tón, výška, hlasitosť, rýchlosť a takisto 'neslová' - "ah", "um", "uh" i pauzy sú dôležité. Často človek používa aj tzv. výplnkové slová (no, keď to, vlastne, však,...). Ovládanie hlasu takisto hovorí o citovom stave hovoriaceho. Vzrušenie - vyšší hlas, hovoríme rýchlo. Hnev je obvykle doprevádzaný hlasitým hovorom, kým vážnosť a smútok nižším hlasom. Prestávky môžu svedčiť o neistote hovoriaceho. Ticho ako jeden z typov NK má význam v písomnej i verbálnej komunikácii. Ak sa hneď neodpovie na list, v ktorom je vyjadrená urgentnosť situácie alebo na list, ktorý si vyžaduje okamžitú odpoveď, hovorí to o tom, že adresát nechce odpovedať alebo nie je schopný. Toto sa týka hlavne negatívnych situácií. Ak adresát nemôže dať rýchlu odpoveď, mal by oznámiť príjem listu a že stanovisko nasleduje. -> Pri VK ticho môže znamenať niekoľko vecí - ten, čo počúva, chce, aby hovoriaci pokračoval v rozprávaní. Ak má počúvajúci vyššie postavenie v rámci organizácie, môže zneužiť ticho na to, aby zneistil hovoriaceho (prestane sa cítiť pohodlne). Takisto môže znamenať čas na rozmyslenie pred odpoveďou. Čas - denná doba, kedy ľudia komunikujú, vysiela signál o dôležitosti, ktorý pripisujú správe. Správe, ktorú Vám zamestnávateľ zatelefonuje domov o polnoci, sa pripisuje väčší význam ako takej istej správe, ktorú by Vám zamestnávateľ zatelefonoval v prac. dobe. -> Spôsob, akým ľudia využívajú svoj čas, takisto komunikuje neverbálne. Neskorý príchod na schôdzu či na jednanie napovedá, že prichádzajúci jej neprikladá veľký význam. Ak niekoho necháme na seba čakať, hovorí to o nás, že osoba pre nás nie je dôležitá. -> Využívanie času závisí aj od kultúry v danej krajine. Američania alebo Nemci sú presní, naproti tomu sú národy, kde presnosť nie je ich doménou. Ako sa zlepšiť? Najlepšie tak, že to človek robí - čo najčastejšie. Či už trénovať sám alebo s niekým, kto môže podať spätnú väzbu, alebo ísť naostro a potom analyzovať svoj výkon. Aj "profíci", ktorým na kvalite záleží, si dajú generálku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 qxper qxper | E-mail | Web | 7. června 2013 v 1:00 | Reagovat

Musm pochvalit rozsah spracovania neverbalnej komunikacie. mozno to uz len rozdelit do odsekov ale vinikajuce to je :)

2 MaikelQ MaikelQ | E-mail | 16. ledna 2017 v 19:19 | Reagovat

I found this page on 13th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

3 BrandonRut BrandonRut | E-mail | 17. října 2017 v 16:18 | Reagovat

Iezasazqr
Где рядом купить каталог <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женских кошельков</a>, Где рядом купить оригинальные <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> и портмоне

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama